Autistické vzdelávanie

Žiakom s autizmom sa poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúce ich postihnutiu.
Do špeciálnej základnej školy možno prijať žiaka s autizmom, ktorý má diagnostikované mentálne postihnutie.

Viac >>>


Prípravný ročník

Je vhodný pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou .
Výchova a vzdelávanie počas školského roka v prípravnom ročníku má za cieľ pripraviť tieto deti na úspešný vstup do ktorejkoľvek školy.
Zaškoľujeme 6 – ročné deti, ktoré dovŕšia 6. rok k 31.8. v príslušnom kalendárnom roku na žiadosť rodičov.

Viac >>>


Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP)

IVP – je program špeciálnej výchovy a vzdelávania, poukazujúci na schopnosti a špeciálne potreby jednotlivca s postihnutím. Je určený deťom, ktoré nemôžu byť vzdelávané bežnými či upravenými formami špeciálnej edukácie.

Viac >>>


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css