Prípravný ročník

Je vhodný pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou .
Výchova a vzdelávanie počas školského roka v prípravnom ročníku má za cieľ pripraviť tieto deti na úspešný vstup do ktorejkoľvek školy.
Zaškoľujeme 6 – ročné deti, ktoré dovŕšia 6. rok k 31.8. v príslušnom kalendárnom roku na žiadosť rodičov.
Deti majú zabezpečenú odbornú starostlivosť a intervenciu aj z CŠPP.
V prípravnom ročníku sa striedajú metódy a formy práce rozdelené do jednotlivých výchov, maximálne rozvíjajú schopnosti detí potrebné v 1. ročníku. V triede je najviac 8 detí, aby bolo možné sa každému dieťaťu venovať individuálne.
V závere prípravného ročníka vykoná psychológ CŠPP kontrolné psychologické vyšetrenie s odporúčaním na vzdelávanie v 1. ročníku  príslušného typu školy.
V prípravnom ročníku ponúkame špeciálnu starostlivosť pre rozvoj:
- grafomotorických zručností
- zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások
- matematických predstáv
- sebaobslužných, výtvarných, pracovných zručností
- samostatnosti v školskej práci
- reči a komunikačných schopností
- zdravého telesného vývinu

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css