Oznam

Riaditeľstvo Spojenej školy Pezinok, Modra, oznamuje rodičom, že Jesenné prázdniny sú v čase od 28.10 (piatok) - 31.10 2016 (pondelok). Vyučovanie sa začne 2.11. 2016 v utorok.

Prázdniny platia pre všetky zložky školy - ŠMŠ, ŠZŠ, PrŠ.

Mgr. Gabriela Kováčová
riaditeľka školy


AKTUÁLNE

Spojená škola otvára od 1.9.2017 triedu prípravného ročníka pre deti
so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v Pezinku aj v Modre.

Edukácia: grafomotorických zručností
matematických predstáv
zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások
sebaobslužných a pracovných zručností
samostatnosti v školskej práci
reči a komunikačných schopností
zdravého telesného vývinu
logopedická intervencia

V prípade záujmu kontaktujte
0902173524 - riaditeľka
mail: komenskeho@szspk.sk
0905495001 - psychológ

ziadost_pripr_rocnik_.doc


Trieda špeciálnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

Spojená škola v Pezinku otvorila od 1.9.2014 TRIEDU MATERSKEJ ŠKOLY PRE DETI S LOGOPEDICKOU STAROSTLIVOSŤOU vo veku 4 až 6 rokov. Zákonný zástupca podá žiadosť o umiestnenie dieťaťa s priložením stanovenej diagnózy na adresu Spojená škola Komenského 25, 90201 Pezinok.

Kontaktujte:
0902173524 - riaditeľka,
0905495001 - psychológ
mail: komenskeho@szspk.sk, vajanskeho@szspk.sk
csppporadnapk@gmail.com, alebo tel.:0905495001

Tlačivo na stiahnutie:

prihlaska_SMS.pdf


Úvod

- Štátna škola –(školský komplex).
- Zriaďovateľ je od 1.10.2013: "Okresný úrad Bratislava - odbor školstva".
- Právna subjektivita od 1.1.1997.
- Súčasťou školy sú: Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola, Školský klub detí a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.image image
ŠZŠ PEZINOK, ŠZŠ MODRA


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css