Autistické vzdelávanie

Žiakom s autizmom sa poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúce ich postihnutiu.
Do špeciálnej základnej školy možno prijať žiaka s autizmom, ktorý má diagnostikované mentálne postihnutie.
Obsah učiva v rámci IVP pre žiaka s narušeným intelektom vychádza z učebných osnov ŠZŠ.
Starostlivosť o deti predškolského veku s autizmom sa zabezpečuje aj v špeciálnej materskej škole. ŠMŠ zabezpečuje cielenú starostlivosť o deti s autizmom, ktorá pre ne vytvorila triedu a uplatňuje v nej špeciálnopedagogické metódy výchovnej práce podľa zahraničných skúseností.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css