Špeciálna základná škola

Hlavným cieľom školy je poskytnúť také vedomosti a zručnosti, žiakom aby sa mohli čo najlepšie  a čo najsamostatnejšie zapojiť do pracovného procesu a života spoločnosti.

Viac >>>


Praktická škola

Praktická škola /ďalej len PRŠ/ je jedna z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Viac >>>


Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola (ďalej len ŠMŠ) zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Zapisuje deti od 3 – do 6 rokov na základe žiadosti rodiča, odporúčania lekára, pedagóga bežnej materskej školy alebo  psychológa špeciálnopedagogickej poradne alebo pedagogicko - psychologickej poradne.

Viac >>>


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva /ďalej len CŠPP/ je poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a  prognostiku, špeciálnopedagogickú intervenciu vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby zdravotne postihnutých a zdravotným postihnutím ohrozených detí a mládeže.

Viac >>>


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css