Aspergerov syndróm

Osoby majú ťažkosti rozumieť správaniu ľudí, neverbálnym signálom, so zaradením do spoločnosti a vytváraním vzájomných vzťahov s inými.


Autizmus

Je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí

Viac >>>


DMO – detská mozgová obrna

DMO je porucha hybnosti a vývoja hybnosti v dôsledku raného poškodenia mozgu pred pôrodom, počas pôrodu, po pôrode.

Viac >>>


Downov syndróm

Downov syndrom je najčastejšou autozómovou aberáciou u človeka. Pre svoj výskyt 1-2 jednotlivcov na 1000 živonarodených je nielen problémom genetickým, ale aj sociálnym. Jedným z hlavných príznakov je mentálne postihnutie.

Viac >>>


Grafomotorické zručnosti

Jednou z najdôležitejších zložiek a činností pred vstupom na povinnú školskú dochádzku je príprava na písanie a manuálne zručnosti.

Viac >>>


Individuálna logopedická starostlivosť (ILS)

Organizačná forma špeciálneho výchovného pôsobenia v rámci rozvrhu hodín na ŠZŠ zameraného na odstránenie chýb reči u postihnutých detí.


Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP)

IVP –je program špeciálnej výchovy a vzdelávania, poukazujúci na schopnosti a špeciálne potreby jednotlivca. Je určený deťom, ktoré nemôžu byť vzdelávané bežnými či upravenými formami.


Inklúzia

Inklúzia alebo princíp inklúzie znamená vytvorenie podmienok preto, aby sa ľudia s postihnutím mohli zúčastniť v plnom rozsahu na všetkých spoločenských aktivitách, ktoré sú otvorené ľudom bez postihnutí.


Integrované vzdelávanie

Integrované vzdelávanie chápeme ako spoločné učenie postihnutých aj intaktných jednotlivcov. Nevýhodou integrácie je nedostatok špeciálnych pomôcok, učebníc a didaktických materiálov na bežných školách a nevyhovujúca odborná spôsobilosť učiteľov.

Viac >>>


Ľahká mozgová dysfunkcia (ĽMD)

Zahŕňa širokú škálu porúch učenia alebo správania, či ich kombináciu, u jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Prejavuje sa oslabením reči, pamäti, pozornosti, zvýšenou impulzivitou, hyperaktivitou, poruchou motorickej funkcie.


Logopedická terapia pri oneskorenej reči

Cieľom logopedického stimulačného programu pre deti s oneskoreným vývinom reči je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav.

Viac >>>


Mentálne postihnutie

Mentálne postihnutie je nedostatok rozumových schopností, pričom hlavnou príčinou je poškodenie mozgu v rozličných vývinových štádiách. Takýto jednotlivci majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Viac >>>


Nadané dieťa

Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými profesionálmi, a ktoré sú vzhľadom na výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov.

Viac >>>


Narušená komunikačná schopnosť

Rečový prejav sa odchyľuje od normy, narušenie sa môže týkať verbálnej i neverbálnej, hovorenej i grafickej formy komunikácie.

Viac >>>


Poruchy správania

Najčastejšie sa vyskytujúca porucha správania, ktorá je súborom odchýlok v oblasti socializácie jednotlivca. Jednotlivec nerešpektuje normy správania na úrovni, ktorá zodpovedá jeho veku a jeho rozumovým schopnostiam.
ADD - jedná sa o poruchu pozornosti
Ak je porucha pozornosti kombinovaná s hyperaktívnym správaním hovoríme o ADHD.


Psychoterapia

Je liečebné pôsobenie na chorobu alebo anomáliu psychologickými prostriedkami – slovom, gestom, mlčaním, mimikou, prípadne úpravou prostredia.

Viac >>>


Segregované vzdelávanie

Segregované vzdelávanie je výlučne oddelené zaškolovanie detí a mládeže s postihnutím

Viac >>>


Školská spôsobilosť

Posudzovanie školskej spôsobilosti sa zisťuje individuálnymi psychologickými metodikami (vyšetreniami).

Viac >>>


Špeciálnopedagogická diagnostika

Špeciálnopedagogická diagnostika jednotlivca s postihnutím sa zaoberá identifikovaním podmienok, prostriedkov a efektivity edukácie a enkulturácie jednotlivcov.

Viac >>>


Špecifické poruchy učenia

Špecifické poruchy učenia sa prejavujú výraznými najčastejšie problémami pri nadobúdaní takých vedomostí a zručností ako je rozprávanie, porozumenie hovorenej reči - dysfázia, čítanie - dyslexia, písanie - dysgrafia, uplatňovanie gramatických pravidiel – dysortografia, matematické usudzovanie, počítanie - dyskalkúlia, problémy pri vykonávaní účelových pohybov, neobratnosť – dyspraxia.

Viac >>>


Telesné postihnutie

Telesne postihnutý je jednotlivec, ktorý je značne obmedzený v pohybových schopnostiach v dôsledku poškodenia podporného alebo pohybového aparátu alebo iného organického poškodenia.


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css