DMO – detská mozgová obrna

DMO je porucha hybnosti a vývoja hybnosti v dôsledku raného poškodenia mozgu pred pôrodom, počas pôrodu, po pôrode. K poruche hybnosti sa môžu pridružiť i poruchy zraku a sluchu, obmedzenia mentálnych schopností, chýby reči, porúchy správania, ale i záchvatové stavy epilepsie. Vývoj hybnosti je značne oneskorený. Spomínané poruchy sa vyskytujú v rôznych kombináciach. V posledných rokoch počet detí s DMO narastá. DMO je problémom multiodborným.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css