Špecifické poruchy učenia

Špecifické poruchy učenia sa prejavujú výraznými najčastejšie problémami pri nadobúdaní takých vedomostí a zručností ako je rozprávanie, porozumenie hovorenej reči - dysfázia, čítanie - dyslexia, písanie - dysgrafia, uplatňovanie gramatických pravidiel – dysortografia, matematické usudzovanie, počítanie - dyskalkúlia, problémy pri vykonávaní účelových pohybov, neobratnosť – dyspraxia. Tieto poruchy sú typické pre postihnutého jednotlivca a predpokladajú dysfunkciu centrálneho nervového systému.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css