Narušená komunikačná schopnosť

Rečový prejav sa odchyľuje od normy, narušenie sa môže týkať verbálnej i neverbálnej, hovorenej i grafickej formy komunikácie.
Alália, dysfázia – vývinová bezrečnosť
Afázia – získaná orgánová bezpečnosť
Mutizmus, surdomutizmus – získaná neurotická bezrečnosť
Dyslália - nesprávnu výslovnosť jednej, alebo viacerých hlások
Zajakavosť, brblavosť – narušenie plynulosti reči
Ak u dieťaťa pretrváva nesprávna výslovnosť aj po piatom roku, treba sa poradiť s odborníkom - logopédom.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css