Logopedická terapia pri oneskorenej reči

Cieľom logopedického stimulačného programu pre deti s oneskoreným vývinom reči je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav.
V predškolskom veku - pohyb a reč spolu veľmi súvisia, preto sa reč rozvíja s rozvojom hybnosti. Terapiou cvičíme koordináciu pohybov, rovnováhu, rytmus, hrubú a jemnú motoriku, motoriku hovoridiel.
Mladšom školskom veku - pokračujeme v štádiu stimulácie vývoja reči, ktoré nebolo zvládnuté v predškolskom veku. Sledujeme : poruchy hybnosti artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, poruchy plynulosti reči, neschopnosť vytvárania automatizácie dlhších rečových celkov.
Strednom školskom veku - sa sústredíme na fonematickú / zvukovú /, gramatickú i lexikálnu stránku reči.
Staršom školskom veku - rozvíjame aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, osvojujeme si ďalšie gramatické pravidlá.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css