Integrované vzdelávanie

Integrované vzdelávanie chápeme ako spoločné učenie postihnutých aj intaktných jednotlivcov. Nevýhodou integrácie je nedostatok špeciálnych pomôcok, učebníc a didaktických materiálov na bežných školách a nevyhovujúca odborná spôsobilosť učiteľov.
Za integrovaného žiaka je považovaný žiak so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do základnej školy alebo strednej školy, na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva po vykonaných diagnostických vyšetreniach. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania môže byť evidovaný a vykázaný ako integrovaný aj na základe písomného vyjadrenia pedagogicko-psychologickej poradne.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css