Školská spôsobilosť

Posudzovanie školskej spôsobilosti sa zisťuje individuálnymi psychologickými metodikami (vyšetreniami). Týka sa to detí, u ktorých sa pri zápise do 1.ročníka zistili výrazné nedostatky:
v oblasti komunikácie
v oblasti psychosociálneho vývinu
V takýchto prípadoch, so zníženou úrovňou vývinu a školskej spôsobilosti odporúča zaradiť dieťa do prípravného ročníka na jeden školský rok. Zároveň sa odporúča dať odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
Všeobecné znaky oneskorenia školskej spôsobilosti:
- oneskorený vývin reči
- hravosť
- nepozornosť, vyrušovanie
- zvýšená únava
- nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývin
- ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css