Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva /ďalej len CŠPP/ je poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a  prognostiku, špeciálnopedagogickú intervenciu vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby zdravotne postihnutých a zdravotným postihnutím ohrozených detí a mládeže.

Prioritné činnosti CŠPP:
1/ Depistáž – zameranie na včasné vyhľadávanie a podchytenie detí a mládeže z špeciálno-pedagogickými potrebami.
2/ Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika a určenie následnej prognózy.
3/ Rehabilitácia /výchovná, liečebná a sociálna/ primárne zameraná na deti z špeciálno-pedagogickými potrebami a sekundárne na jeho rodinné, sociálne zázemie a školské vzdelávanie.
4/ Odborná pomoc pri integrovanom vzdelávaní mentálne postihnutých detí
5/ Sledovanie a vyhodnocovanie vhodnosti zaškolenia a školskej úspešnosti zdravotne postihnutých detí.
6/ Odborné poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie.
7/ Špeciálnopedagogická a psychologická rediagnostika a v prípade potreby odporúčanie zmeny daného typu školy a vzdelávania dieťaťa.
CŠPP úzko spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradňou, centrom psychologicko - výchovnej prevencie a  s mnohými ďalšími inštitúciami a odborníkmi z regiónu Pezinok.
Zamestnanci CŠPP vedú aj odbornú prax študentov Pedagogické fakulty UK v Bratislave a v niektorých prípadoch poskytujú konzultácie k diplomovým prácam, zapožičiavajú odbornú literatúru, tlačové dokumenty aj interné materiály. Pôsobnosť CŠPP je regionálna pre okres Pezinok, neodmietame však ani klientelu z iných okresov. Práca zariadenia je zameraná na vekovú kategóriu detí a mládeže od 3 – do 25 rokov.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css