Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola (ďalej len ŠMŠ) zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Zapisuje deti od 3 – do 6 rokov na základe žiadosti rodiča, odporúčania lekára, pedagóga bežnej materskej školy alebo  psychológa špeciálnopedagogickej poradne alebo pedagogicko - psychologickej poradne. V školskom roku sa prevádzkuje 1 trieda s počtom do 8 detí.
Do špeciálnej materskej školy prijímame deti:
- s mentálnym postihnutím
- s viacnásobným postihnutím
- s chybami reči
- z zdravotným oslabením
- s autizmom (od roku 2005 je otvorená trieda pre deti s lekárskou diagnózou autizmus)
- deti zdravé (len v malom počte a na žiadosť rodičov)

image

Ponúkame:
vysokú špeciálnopedagogickú odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu,
špeciálne kompenzačné a rehabilitačné pomôcky,
odbornú intervenciu zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,
diferencovaný špeciálno-pedagogický a individuálny prístup k deťom.
Naša špeciálna materská škola je otvorené predškolské zariadenie, rodičia sa môžu zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Odborné činností na ŠMŠ
Logopedická starostlivosť
Individuálna logopedická starostlivosť je určená predovšetkým deťom navštevujúcim našu špeciálnu materskú školu.U mladších detí sa jedná predovšetkým o celkový rozvoj reči, rozširovanie slovnej zásoby, rozvoj súvislého vyjadrovania, pohyblivosti rečových orgánov a rozvoj fonematického sluchu. U starších detí a u detí od určitej vývojovej fázy už prebieha cielená náprava reči zodpovedajúca potrebám jednotlivých detí.

Pracovná terapia
Praktizuje sa individuálne alebo v skupinkách 1-3 detí, spravidla jedenkrát týždenne. Kľúčové uplatnenie nachádza ergoterapia predovšetkým u detí s dyspraxiou, s nerovnomerným psychomotorickým vývojom, ale i u detí hyperaktívnych.

image
logopedické cvičenie

image
relaxačné činnosti v ŠMŠ

image
relaxačné činnosti v ŠMŠ   

Špeciálna materská škola realizuje pre deti aj diagnostické pobyty v trvaní 1 mesiaca až 1 roka, počas ktorého je dieťa dôsledne vyšetrené psychológom a špeciálnym pedagógom a po ukončení pobytu dostanú rodičia odporúčanie pre ďalší postup pri špeciálnej edukácii svojho dieťaťa. Deti absolvujúce špeciálnu materskú školu majú týmto podstatne ľahší vstup pre obsolvovanie povinnej školskej dochádzky.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css