Praktická škola

Praktická škola /ďalej len PRŠ/ je jedna z nových alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Charakteristika PRŠ
Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B. Výuka v PRŠ je trojročná a má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v rodinnom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

Obsah vzdelávania
Obsah vzdelávania v PRŠ tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Trieda PRŠ sa výberom jednotlivých voliteľných predmetov profiluje podľa podmienok školy, zohľadňujúc špecifické podmienky regiónu. Profilujúcim predmetom môže byť ktorýkoľvek z voliteľných predmetov, ich kombinácia alebo iné predmety, zamerané na jednoduché pracovné činnosti vykonávané v chránených pracoviskách daného regiónu. Pre nezručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B, ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, sa môže ako voliteľný profilujúci predmet zaviesť predmet "Domáce práce", ktorý ich pripraví na  sebestačnejší život v chránenom bývaní.

Možnosti pracovného uplatnenia z PRŠ
Absolventi praktickej školy sa môžu v rámci svojich možností a individuálnych schopností uplatniť primeraným výkonom v chránených pracoviskách a pri pomocných prácach v rôznych profesionálnych oblastiach. Okrem vlastnej domácnosti sa ďalej môžu uplatniť v štátnom i súkromnom sektore, ako pomocní pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako opatrovatelia starých občanov, v stravovacích a obchodných zariadeniach a v poľnohospodárstve.

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css