Špeciálna základná škola

Hlavným cieľom školy je poskytnúť také vedomosti a zručnosti, žiakom aby sa mohli čo najlepšie  a čo najsamostatnejšie zapojiť do pracovného procesu a života spoločnosti.
Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ), je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A ,B . Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov /vzdelávací variant C/. Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a  variant B alebo C 10 ročníkov.

Vzdelávací variant A
Učebný obsah variantu A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.
Obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou mierne redukovaný. Rešpektuje pomalšie tempo žiakov a viac aplikačných a korekčných cvičení.

Vzdelávací variant B
Učebný obsah podľa variantu B je určený pre žiakov v strednom stupni mentálneho postihnutia a poskytuje základy vzdelania. Je zredukovaný na osvojenie si základných vedomostí, zručností a návykov.

Vzdelávací variant C- individuálny vzdelávací program.
Učebný obsah podľa variantu C je redukovaný na rozvoj manuálnych zručností a komunikačných schopností, na osvojenie základných poznatkov využiteľných v bežnom živote. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov.

image

Výchovno-vzdelávací proces v škole kladie dôraz na individuálnu vzdelávaciu cestu každého žiaka a na jeho základné ľudské potreby.
Špeciálna základná škola svoje ciele dosahuje uplatňovaním vysokej špeciálno-pedagogickej odbornosti a uplatnením moderných vyučovacích foriem, metód a prostriedkov.
Pre vyučovací proces využívame klasické a odborné učebne, dielne, počítačovú učebňu, školskú kuchyňu a školský pozemok.

image

Späť <<<


code & design: www.gefteon.sk Copyright © Špeciálna základná škola, Pezinok, valid: xhtml, css